This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Dobre praktyki / Rekultywacja na cele przyrodnicze terenu byłego zakładu cementowni Szczakowa

Rekultywacja na cele przyrodnicze terenu byłego zakładu cementowni Szczakowa


Termin realizacji: 2004 - 2013

Projekt „Park Północny” ma przeciwdziałać trwałej peryferyzacji Pieczysk oraz marginalizacji mieszkańców zdegradowanego społecznie i ekonomicznie osiedla robotniczego byłej cementowni „Szczakowa”. Interwencja ma doprowadzić do rozwoju nowych funkcji problemowego obszaru oraz przywrócić terenom zdegradowanym utracone funkcje społeczno-gospodarcze. Program obejmuje północno-zachodnią część dzielnicy Pieczyska.

Celem projektu jest zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy, ożywienie gospodarcze i społeczne, a także zwiększenie potencjału turystycznego i rozwój mieszkalnictwa. Odbywać się to będzie przez rewitalizację obiektów i terenów poprzemysłowych, zmianę funkcji zabudowy poprzemysłowej na usługowo-handlową, gospodarczą, społeczną, edukacyjną, zdrowotną, rekreacyjną i turystyczną z uzupełniającą funkcją mieszkaniową. Projekt „Park Północny” ma przeciwdziałać trwałej peryferyzacji Pieczysk oraz marginalizacji mieszkańców osiedla robotniczego byłej cementowni „Szczakowa”. Interwencja ma doprowadzić do rozwoju nowych funkcji dla tego obszaru oraz przywrócić terenom zdegradowanym utracone funkcje społeczno-gospodarcze.

Zadania podejmowane przez Gminę w obszarze „Parku Północnego” to m.in.:

  • Rewitalizacja osiedla przyfabrycznego.
  • Założenie „Parku Leśnego” na terenie kamieniołomu.
  • Budowa boiska w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”
  • Budowa ośrodka edukacji ekologicznej “GEOSFERY” na terenie kamieniołomu “Sodowa Góra”.
  • Wspomaganie rozwoju form aktywnego wypoczynku: turystyki rowerowej, kajakarstwa, nurkowania, sportów motorowych i innych.


W styczniu 2004 roku Rada Miejska w Jaworznie zdecydowała o przystąpieniu do opracowania Programu Rewitalizacji tego obszaru. W październiku 2005 r. aby móc zrealizować program zmieniono Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Po tym okresie rozpoczęto starania o pozyskanie funduszy unijnych oraz zlecono opracowanie niezbędnych dokumentacji. Obecnie opracowano dokumentacje dla wszystkich terenów i przystąpiono do dopełnienia formalności mających na celu wypełnienie wszelkich zobowiązań wynikających z prawa wspólnotowego i uzyskania odpowiednich pozwoleń.

W związku z brakiem tytułu prawnego gminy do części gruntu, w 2009 roku z programu Park Północny, wyłoniono zadanie pn. Rekultywacja na cele przyrodnicze byłego zakładu górniczego cementowni „Szczakowa”, do realizacji w roku 2010. Uzyskano decyzje administracyjne umożliwiające rozpoczęcie procesu realizacji inwestycji dla rekultywacji terenu. Opracowano Studium Wykonalności, dokument  niezbędny do uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, dla działania Gospodarka odpadami. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej, który uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, uzyskując tym samym zapewnienie o przyznaniu środków. Podpisana przez Prezydenta umowa o dofinansowanie zadania w kwocie 3 199 578,81 zł, został przesłana do podpisu do Urzędu Marszałkowskiego. Rekultywacja na cele przyrodnicze byłego zakładu górniczego cementowni „Szczakowa”, obejmujące 8 ha powierzchni terenu, polegać będzie na rekultywacji byłego kamieniołomu w rejonie ul. Płetwonurków i ul. Jana III Sobieskiego.

(źródło: BIP UM Jaworzno)