This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Miasto / Miasto Jaworzno

Miasto Jaworzno


herb

Urząd Miasta Jaworzno
    ul. Grunwaldzka 33; 43-600 Jaworzno
    Telefon: (+48 32) 6181 500 /centrala/
    Fax: (+48 32) 6181 501 /centrala/
    jaworzno@um.jaworzno.pl
    Skype: um.jaworzno


Położenie miasta


Jaworzno jest blisko stutysięcznym miastem położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. Jaworzno graniczy:

 • od zachodu z Imielinem i Mysłowicami,
 • od północnego-zachodu z Sosnowcem,
 • od północnego-wschodu z Bukownem i Sławkowem,
 • od południowego-wschodu z Trzebinią, Chrzanowem i Libiążem oraz z Chełmkiem.

Jaworzno jest miastem z wielowiekową kulturą. Zjawiska archeologiczne potwierdzają, że już w młodszej epoce kamienia istniało tutaj osiedle ludzkie. Zarysowane wały na powierzchni wzgórza Grodzisko wskazują również na wczesnośredniowieczną osadę. Pierwsze zapiski o Jaworznie pochodzą z pierwszej połowy XIII wieku.


Rozwój przemysłu


Początkowo procesy przeobrażania środowiska wiązały się z działalnością osiedleńczą i rolniczą. Na większą skalę zaczęto przeobrażać krajobraz i środowisko Miasta wraz z rozwojem przemysłu wydobywczego na początku XIII w. Rozpoczęto wtedy eksploatację kopalin - głównie rud żelaza, cynku, srebra i ołowiu, a od XVIII wieku węgla kamiennego. Powstające w Jaworznie kopalnie były pierwszymi w Polsce.

Górnictwo węgla kamiennego przyczyniło się do lokalizacji w rejonie Jaworzna dużych zakładów energetycznych. W 1911 r. uruchomiono pierwszą elektrownię ("Jaworzno I"). Budowę drugiej elektrowni w Jaworznie rozpoczęto w 1943 r. Jej budowę dokończono po II wojnie światowej, a rozruch tej największej wówczas elektrowni w Polsce nastąpił w 1956 r. Okres powojenny w historii Miasta to czas dynamicznego rozwoju gospodarczego. W 1976 r. oddano do użytku Elektrownię Jaworzno III. W lutym 1999 r. powstała pierwsza i jedyna w kraju spółka paliwowo - energetyczna Zakład Górniczo - Energetyczny "Sobieski" Jaworzno III" Sp. z o.o.

Obok zakładów przemysłowych działających w oparciu o eksploatację miejscowych surowców powstały w Jaworznie również: Zakłady Chemiczne "Organika-Azot" produkujące obecnie środki ochrony roślin, Huta Szkła Okiennego w Szczakowej (na miejscu dawnej Fabryki Sody Amoniakalnej), Szczakowskie Zakłady Wyrobów Papierowych, Zakłady Bieli Cynkowej w Niedzieliskach, Garbarnia i inne.

Rozwojowi przemysłu towarzyszył proces urbanizacji. Rozbudowa zabudowy mieszkalnej postępowała głównie wzdłuż szlaków komunikacyjnych, łączących poszczególne skupiska osiedlowo-przemysłowe oraz wokół zakładów przemysłowych. Powstały dodatkowe połączenia komunikacyjne pomiędzy peryferyjnie położonymi osiedlami, a także trasa prowadząca z Katowic przez Dąbrowę Narodową i centrum Jaworzna do Chrzanowa i dalej do Krakowa. Ważną arterię komunikacyjną otwarto dla ruchu na początku 1991 r. Jest to autostrada A4 łącząca Katowice z Krakowem przebiegająca w południowej części Miasta poniżej Byczyny i Jelenia, na odcinku 7,1 km.

Pomimo zachowanych w krajobrazie elementów zbliżonych do krajobrazu naturalnego, Jaworzno znajduje się na liście miast o dużej skali zagrożenia ekologicznego. Przyczyniła się do tego lokalizacja na obszarze miasta emitorów uważanych za szczególnie uciążliwe dla środowiska przyrodniczego. Należą do nich przede wszystkim Elektrownia Jaworzno III oraz Zakłady Chemiczne "Organika-Azot" .

Obecnie na obszarze Miasta obserwuje się przekształcenia wszystkich elementów środowiska przyrodniczego. Teren miasta przekształcony jest w nierównym stopniu - dzielnice centralne Jaworzna mają charakter przemysłowy, silnie zurbanizowany, o przekształconym antropogenicznie krajobrazie, natomiast dzielnice peryferyjne zachowały w dużej mierze swój dawny charakter. Dużą część miasta nadal stanowią lasy.

Klimat


 • średnia roczna temperatura w Jaworznie wynosi + 8°C
 • najchłodniejszy miesiąc: styczeń - 3°C temp. średnia
 • najcieplejszym miesiąc: lipiec 17°C temp. średnia
 • amplituda średnich temp. miesięcznych: 20°C temp. średnia
 • roczne sumy opadów: 680-770 mm
 • największe opady: lipiec
 • najmniejsze opady: luty, marzec
 • długość zalegania pokrywy śnieżnej: 75 - 100 dni w roku
 • okres wegetacyjny roślin: 200 - 210 dni (kwiecień – październik)
 • kierunki wiatrów: południowo-zachodnie, zachodnie i północno-zachodnie.(Źródło. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna)