This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Energia w Jaworznie / Silne i słabe strony

Silne i słabe strony


Utrudnienia terenowe w rozwoju systemów energetycznych


Utrudnienia w rozwoju systemów sieciowych można podzielić na dwie grupy:

 • czynniki związane z elementami geograficznymi,
 • czynniki związane z istnieniem obszarów podlegających ochronie.

Przy obecnym stanie techniki niemal wszystkie utrudnienia związane z czynnikami geograficznymi mogą być pokonane. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami, które nie zawsze mają uzasadnienie.


Elementy geograficzne

Czynniki geograficzne dotyczą zarówno elementów pochodzenia naturalnego, jak i powstałego z ręki człowieka. Mają one charakter obszarowy lub liniowy. Do najważniejszych należą:

 • akweny i cieki wodne;
 • obszary zagrożone zniszczeniami powodziowymi;
 • tereny bagienne;
 • obszary nie ustabilizowane geologicznie (np. bagna, tereny zagrożone szkodami górniczymi, uskokami lub lawinami, składowiska odpadów organicznych itp.);
 • trasy komunikacyjne (linie kolejowe, zwłaszcza wielotorowe i zelektryfikowane, główne trasy drogowe, lotniska);
 • tereny o specyficznej rzeźbie terenu (głębokie wąwozy i jary lub odwrotnie: wały ziemne lub pasy wzniesień).

W przypadku istnienia tego rodzaju utrudnień należy dokonywać oceny, co jest bardziej opłacalne: pokonanie przeszkody czy jej obejście. Zależy to również od rodzaju rozpatrywanego systemu sieciowego. Najłatwiej i najtaniej przeszkody pokonują linie elektroenergetyczne, trudniej sieci gazowe, a najtrudniej sieci ciepłownicze.


Obszary podlegające ochronie

Utrudnienia związane z terenami chronionymi mają charakter obszarowy. Do najważniejszych należą:

 • obszary przyrody chronionej: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, zabytkowe parki;
 • kompleksy leśne;
 • obszary urbanistyczne objęte ochroną konserwatorską, oraz zabytki architektury;
 • obszary objęte ochroną archeologiczną;
 • cmentarze;
 • tereny kultu religijnego;
 • tereny wojskowe.

W niektórych przypadkach prowadzenie elementów systemów zaopatrzenia w ciepło jest całkowicie niemożliwe, a dla pozostałych jest utrudnione, wymagając dodatkowych zabezpieczeń potwierdzonych odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami. Ponadto w przypadku obszarów objętych ochroną konserwatorską mocno utrudnione może być prowadzenie działań termorenowacyjnych obiektów. W każdym przypadku konieczne jest prowadzenie uzgodnień z konserwatorem zabytków.
Źródło: Energoekspert Sp. z o.o. Projekt założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe i inne Gminy Jaworzno, 2001