This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Energia w Jaworznie / Projekt założeń...

Projekt założeń...


Gmina jest gospodarzem na swoim terenie, od jej aktywności i realizacji polityki zrównoważonego rozwoju zależy jakość życia społeczności lokalnej. Podkreślić należy, że podstawą rozwoju cywilizacyjnego jest powszechny dostęp do mediów energetycznych. Obowiązki gminy w zakresie realizacji lokalnej polityki energetycznej regulują przepisy obligatoryjne:

 • Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity z dnia 12.10.2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity z dnia 16.05.2006 r. Dz. U. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.)
 • oraz Polityka energetyczna Polski do 2030 roku przyjęta w dniu 10 listopada 2009 roku przez Radę Ministrów.

lokalny rynek energii


Obowiązki gmin w zakresie planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe


Zgodnie z Art.. 19. UPE Prezydent/Burmistrz/Wójt zobligowany został do opracowania:

 •  „Projektu założeń do zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla całego obszaru gminy lub jej części”,
 •  „Projektu planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla całego obszaru gminy lub jej części”,
 •  Konieczność opracowania „Projektu planu...” zachodzi tylko w  przypadku, gdy plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji „Założeń do planu...”.


Rola gminy w tworzeniu rynku energii


Obowiązki gmin w zakresie planowania energetycznego – zapisy

 • Ustawy Prawo Energetyczne (UPE) z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dziennik Ustaw z 2006r. Nr 89, poz. 625 wraz z późniejszymi zmianami).
 • Do zadań własnych gminy (Art.. 18., ust.1. UPE) w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe należy: planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy, finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, znajdujących się na terenie gminy.
 • Powyższe zapisy nie mają zastosowania do autostrad i dróg ekspresowych w rozumieniu przepisów o autostradach płatnych.


Zmiany w ustawie Prawo energetyczne


8 stycznia 2010 roku Sejm przyjął zmiany w Ustawie Prawo energetyczne. Najważniejsze zmiany to:

 • operator systemu energetycznego sporządza plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na okres nie krótszy niż 5 lat, oraz prognozy dotyczące stanu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na okresy nie krótsze niż 15 lat. Operator dokonuje co 3 lata oceny realizacji planu, przedkłada propozycje zmian Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki,
 • aktualizacja planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych następuje nie rzadziej niż 3 lata i uwzględnia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku braku takiego planu zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy


Odliczanie "wsteczne" - ile zostało gminom czasu na opracowanie założeńodliczanie
Źródło: materiały własne FEWE