This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Energia w Jaworznie / Energia cieplna

Energia cieplna


W Jaworznie potrzeby cieplne pokrywane są ze źródeł energetyki zawodowej, przemysłowej i komunalnej, zasilające odbiorców za pośrednictwem systemu sieci ciepłowniczych, lub bezpośrednio, czynnikiem wodnym lub parowym.


Na terenie miasta zlokalizowane są :

  • 2 źródła energetyki zawodowej - Elektrownie Jaworzno II i Jaworzno III;
  • 2 przemysłowe źródła ciepła o mocy powyżej 5 MW.
  • 38 zinwentaryzowane kotłownie lokalne o mocy 0,1 -5 MW
  • szereg kotłowni lokalnych o mocy poniżej 0,1 MW

Łącznie na terenie miasta zinwentaryzowano 42 źródła ciepła o mocy powyżej 0,1 MW.

W skład kotłowni lokalnych wliczane są kotłownie wytwarzające ciepło dla potrzeb własnych obiektów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej, oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Paliwem wykorzystywanym w wymienionych kotłowniach jest głównie paliwo stałe (węgiel, koks, miał węglowy), ale też gaz ziemny i olej opałowy. Procesem ciągłym jest likwidacja lokalnych kotłowni węglowych i podłączanie ich do centralnego systemu ciepłowniczego, lub prowadzenie modernizacji związanej z przejściem na paliwo ekologiczne tj. gaz ziemny lub olej opałowy.


System ciepłowniczy miasta

Jaworzno ma rozbudowany centralny system ciepłowniczy, dla którego źródłem jest Elektrownia Jaworzno II, oraz 2 systemy wyspowe, dla których źródłami są odpowiednio Huta Szkła “Szczakowa” S.A. oraz kotłownia lokalna na osiedlu Gagarina. Rozprowadzenie ciepła realizowane jest w oparciu o rozprowadzenie nośnika ciepła jakim jest gorąca woda zarówno na wysokim, jak i na niskim parametrze.

Właścicielem sieci centralnego systemu ciepłowniczego Jaworzna jest Spółka Ciepłowniczo - Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o. utworzona z MPEC Jaworzno w marcu 1997 r. Właścicielami SCE Jaworzno III są Elektrownia Jaworzno III S.A. (51% udziałów) i Gmina Jaworzno.

Stan techniczny sieci ciepłowniczych jest zróżnicowany. W dobrym stanie są wszystkie sieci wykonane w preizolacji.

Wielkości strat ciepła na przesyle określone przez dystrybutora wg danych za rok 1999 były rzędu 138,5 TJ co stanowiło 8% rocznej produkcji energii i jest wielkością dopuszczalną dla rozległej sieci ciepłowniczej, z której prowadzona jest dystrybucja ciepła przez cały rok.

Zapotrzebowanie na ciepło na terenie miasta określono na 344 MW, w tym:

  • 271 MW dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego i budynków użyteczności publicznej
  • 73 MW dla potrzeb przemysłu

Roczne zużycie energii cieplnej na terenie miasta oszacowano na ok. 2 290 TJ, w tym:

  • 1 819 TJ dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego i budynków użyteczności publicznej
  • 471 TJ dla potrzeb przemysłu


Wpływ systemu ciepłowniczego na środowisko - zanieczyszczenie atmosfery

W wyniku spalania paliw (głównie węgla) w źródłach ciepła powstaje emisja zanieczyszczeń.

Elektrownia Jaworzno III S.A. po przeprowadzonej pełnej modernizacji źródeł posiada nowoczesne instalacje redukcji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Elektrownia Jaworzno III posiada instalację odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną, której skuteczność odsiarczania przekracza 95%, odpylanie realizowane jest na 3 elektrofiltrach. Zastosowanie w kotłach palników niskoemisyjnych pozwoliło na obniżenie nadmiernej emisji NOx.

W Elektrowni Jaworzno II zastosowanie kotłów fluidalnych pozwoliło na ograniczenie emisji tlenków siarki i azotu przy spalaniu węgla o wysokim zasiarczeniu. W efekcie przeprowadzonej modernizacji nastąpiło obniżenie emisji pyłów i dwutlenku siarki o 80%, a emisji tlenków azotu o ponad połowę w stosunku do stanu z roku 1989. Dzięki temu Elektrownia została wykreślona przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z listy zakładów najbardziej uciążliwych dla środowiska w skali kraju.

Znaczącym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest ogrzewanie indywidualne, dla którego ciągle jeszcze głównym paliwem jest węgiel. Ten rodzaj ogrzewania jest głównym emitorem tlenku węgla, ze względu na to, że w warunkach pracy pieców domowych niemożliwe jest przeprowadzenie pełnego spalania (dopalania paliw).
Źródło: Energoekspert Sp. z o.o. Projekt założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe i inne Gminy Jaworzno, 2001