This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Energia w Jaworznie

Energia w Jaworznie


cieplo    elektryczna


gaz    oze  


założenia
    strony


Miasta podejmują szereg działań w zakresie efektywnego gospodarowania energią oraz ograniczenia negatywnych skutków dla środowiska jakie niesie za sobą jej użytkowanie. Działania te wynikają nie tylko z obowiązków prawnych, lecz przede wszystkim z troski o zdrowie mieszkańców, lokalne środowisko i oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi.

W planowaniu energetycznym mamy najczęściej do czynienia z trzema uniwersalnymi celami w zaopatrzeniu podmiotów gospodarczych i społeczeństwa gminy w energię. Są to:

  • bezpieczeństwo energetyczne, które ma gwarantować niezawodne i ciągłe zaspokajanie potrzeb energetycznych,
  • zapewnienie rozwoju gospodarczego i społecznego, czyli dostęp do energii teraz i w przyszłości, stymulowanie rozwoju nowych firm i tworzenie miejsc pracy, niedopuszczenie do nadmiernego wzrostu kosztów energii mieszkańców i firm,
  • zapewnienie jakości środowiska i ochrona klimatu Ziemi, czyli tworzenie warunków dla zdrowego życia mieszkańców i solidarność na rzecz warunków życia przyszłych pokoleń.

Niektóre cele wynikają z uwarunkowań zewnętrznych np. polityki energetycznej i środowiskowej Unii Europejskiej i Polski jako wymuszone prawne np. standardy emisji zanieczyszczeń powietrza, wielkości zaoszczędzonej energii przez jednostki sektora publicznego. Niektóre są celami lokalnymi wynikającymi z konieczności poprawy stanu istniejącego i potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

Miasto Jaworzno postawiło przed sobą ambitne cele - zmniejszenie zużycia energii w przeliczeniu na jednostkę krajowego produktu o 25% w roku 2010 w porównaniu z rokiem 2000 i o 50% w porównaniu z rokiem 1990. Osiągnięcie celu długoterminowego związane jest z sukcesywnym wprowadzaniem założeń polityki energetycznej państwa. Głównym stymulatorem osiągnięcia celu ogólnego będzie urealnienie cen energii, m.in. poprzez wliczenie w jej cenę jednostkową kosztów środowiskowych (opłaty produktowe od paliw, zróżnicowane w zależności od uciążliwości danego paliwa dla środowiska). Podstawowe znaczenie będą mieć działania w zakresie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki (wprowadzanie energooszczędnych technologii) oraz wzrost świadomości społeczeństwa. Ograniczenie ogólnego zużycia energii (a więc zmniejszenie produkcji energii) przyniesie efekty w postaci zmniejszenia zużycia surowców energetycznych, a także zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska.


Źródło:

  • Sławomir Pasierb. Praktyczne aspekty planowania energetycznego w gminach. FEWE, 2010
  • Program ochrony środowiska dla miasta Jaworzna