This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Dokumenty i akty prawne

Dokumenty i akty prawne


Ochrona środowiska w Jaworznie

 • Plan gospodarki odpadami dla Miasta Jaworzna na lata 2004 - 2015 >>>
 • Program ochrony środowiska dla Miasta Jaworzna >>>
 • Strategia zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju Jaworzna na lata 2001 - 2020 >>>
 • Program ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Jaworzna na lata 2009 - 2012 >>>

Ochrona powietrza

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dn. 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy
 • Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego. Strategia tematyczna dotycząca zanieczyszczeń powietrza
 • Strategia rozwoju województwa śląskiego na lata 2000 – 2020.
 • Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2004 roku oraz cele długoterminowe do roku 2015.

Ochrona klimatu

 • Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
 • Polityka klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020

System Handlu Emisjami

 • Dyrektywa 2003/87/WE z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie
 • Ustawa z dn. 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008—2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji

Polityka energetyczna

 • Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku
 • Wieloletni program promocji biopaliw na lata 2008 – 2014
 • Dyrektywa EC/2004/8 o promocji wysokosprawnej kogeneracji.
 • Dyrektywa 2003/87/WE ustanawiająca program handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty.
 • Dyrektywa 2002/91/WE o charakterystyce energetycznej budynków.
 • Dyrektywa 2005/32/WE Ecodesign o projektowaniu urządzeń powszechnie zużywających energii.
 • Dyrektywa 2006/32/WE o efektywności energetycznej i serwisie energetycznym.

Odnawialne źródła energii

 • Program Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (opracowanie metody programowania i modelowania systemów wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego wraz z programem wykonawczym dla wybranych obszarów województwa)
 • Strategia rozwoju energetyki odnawialnej